Deze actie ondersteun ik van harte. Ben het ecther niet eens met alle redenen.Culture clash. Wij in het westen kunnen niet voor Quatanaren(?) oordelen of iets een cultuurbotsing is. Daarnaast zou voetbal culturele verschillen juist kunnen overbruggen.Sustainability. Waar het ook georganiseerd zal worden, 100.000-den fans zullen naar het WK vliegen. Ee9n reden is genoeg om tegen dit WK te zijn: De FIFA is corrupt. De toekenning is niet eerlijk verlopen. Als het NED. elftal/KNVB een beetje ballen heeft, dan boycotten ze dit WK. http://bldthefio.com [url=http://lhslmnlicn.com]lhslmnlicn[/url] [link=http://xgadpwpyefm.com]xgadpwpyefm[/link]


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2014-09-12 (金) 12:22:23 (1260d)